Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v obchodních domech

A JE TO CZ, s.r.o., Řípov 41,674 01 Třebíč, IČO:26246007 (dále jen: „prodávající“)

Provozovny prodávajícího:

  • Jihlava – Znojemská 117, PSČ 586 01
  • Brno – Halasovo náměstí 6,Brno – Lesná, PSČ 638 00

1. Úvodní ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) ve výše uvedených pro­vozovnách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právní vztahy realizované prostřednictví­minternetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky prodávajícího kupujícím, v písemné formě. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím může být provedeno také zaplacením kupní ceny zboží kupujícím oproti předání zboží prodávajícím.

2. Ceny

2.1. Ceny zboží jsou smluvní a jsou uváděny včetně platné sazby DPH, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

2.2. V uváděné ceně zboží není zahrnuta montáž a doprava zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při

výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží 

3. Platební podmínky

3.1. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud nebyla sjednána úhrada kupní ceny ve splátkách.

3.2. V případě koupě zboží zaplatí kupující při uzavření kupní smlouvy prodávajícímu zálohu ve výši 30% z kupní ceny takového zboží. Záloha bude kupujícímu zúčtována při doplatku kupní ceny před dodáním zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn si ponechat až 30% z kupní ceny jako náhradu za vzniklé náklady.

4. Výhrada vlastnictví

4.1. Zboží zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících platebních závazků kupujícího ve vlastnictví prodávajícího.

4.2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

5. Dodání/odebrání zboží

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a dodáváno většinou v demontovaném stavu.

5.2. Orientační termín dodání zboží je sjednán v kupní smlouvě. V případě prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 0,3 % z kupní ceny produktu /zboží/ za každý započatý týden prodlení.

5.3. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud výrobce objednaného zboží přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které znemožnily realizaci objednávky kupujícího nebo z důvodu vyšší moci. V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu znění předchozí věty, bude kupujícímu vrácena již uhrazená částka kupní smlouvy.

5.4. Kupující má možnost převzít zboží okamžitě ( v případě že je skladem ). U zboží na objednávku je zákazník povinen si zboží vyzvednout do 10 dnů od telefonického vyzvání. V případě potřeby delšího skladování zboží ,se domluví se zaměstnancem prodávájícího na výši nákladů za uskladnění.

5.5. Při převzetí zboží předloží kupující prodávajícímu (jeho pracovníku) originál kupní smlouvy.

5.6. Kupující má při převzetí zboží možnost provést kontrolu viditelných vad zboží a kompletnosti dodávky.

5.7. V případě smluvní dopravy kupující zajistí přístupovou trasu pro dopravce v místě sídla firmy nebo bydliště.

6. Záruční doba/reklamace

6.1. V případech, kdy je kupující spotřebitelem, činí záruční doba na zakoupené zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v záručním listě uvedena záruční doba delší.

6.2. Práva z odpovědnosti za vady se pokud možno uplatňují v provozovně, ve které bylo zboží nakoupeno nebo v provozovně v místě pro kupujícího bližším.

6.3. Reklamace budou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. Reklamace může být kupujícím uplatněna osobně nebo písemně, s doložením dokladu o koupi zboží.

6.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do tétolhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluv­ních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Ochrana osobních údajů


7.1 Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

7.2 Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde – sluzby.heureka­.cz/napoveda/pod­minky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Další práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.2. Kupující svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky pro prodej, dodávku a montáž zboží společnosti A JE TO CZ, s.r.o.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a dává souhlas k zasílání obchodních informací. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.

Změna cen, sortimentu a provedení vyhrazena.